نماینده رسمی پیمتاش در ایران

بوشن روپیچ توپیچ UPVC

ویژگی بوشن روپیچ توپیچ UPVC :

بوشن روپیچ توپیچ UPVC دو اتصال با قطرهای یکسان مورد استفاده قرار میگیرند.

این اتصال بصورت یکسر روپیچ و یکسر توپیچ می باشد.

اتصالات پیمتاش

بوشن رو پیچ توپیچ

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید