نماینده رسمی پیمتاش در ایران

زانویی UPVC

اتصال زانوی UPVC برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد که خود شامل زانوی قائم ۹۰ درجه UPVC – زانوی ۴۵ درجه UPVC – زانوی روپیچ و توپیچ ۹۰ درجه یا چپقی UPVC و زانوی روپیچ توپیچ ۴۵ درجه  UPVC می باشد.

زانوی ۹۰ درجه  قائم

اتصالی است که برای تغییر جهت به اندازه ۹۰ درجه در لوله کشی از آن استفاده می شود.  این زانویی UPVC هم به صورت چسبی، یکسر داخل دنده و دوسر داخل دنده موجود است .

زانویی ۴۵ درجه

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد .

زانو یکسردنده

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد که یکسر آن رزوه ای می باشد.

زانو دو سر دنده

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرد . این اتصال به صورت دو سردنده ای می باشد .

زانو یکسرمغز ( چپقی )

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرد، این اتصال به صورت یکسرمغزی می باشد.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید