نماینده رسمی پیمتاش در ایران

سراه تبدیلی UPVC

سراه تبدیلی upvc سی جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه – سراه ناف دنده– سه راهی تبدیل ساده وسراه تبدیل ناف دنده هستند .

سراه تبدیل UPVC

سراه تبدیل UPVC

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید