نماینده رسمی پیمتاش در ایران

سراه ۴۵ درجه UPVC

سراه ۴۵ درجه upvc  جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه –  سراه ناف دنده– سه راهی تبدیل ساده وسراه تبدیل ناف دنده هستند .

سراه UPVC

سراه ۴۵ درجه UPVC

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید