نماینده رسمی پیمتاش در ایران

مغزی upvc

برای اتصال اجزای سیستم لوله کشی به خصوص اتصال دو اتصال به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

مغزی ها شامل مغزی روپیچ ساده، روپیچ توپیچ تبدیلی و روپیچ تبدیل می باشند .

مغزی تبدیلی

از مغزی تبدیل روپیچ توپیچ همانند بوشن و سه راهی تبدیل برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود .

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید